13. emerytura 2024. Kto nie dostanie pieniędzy?

Trzynasta emerytura przysługuje każdemu emerytowi, z nielicznymi wyjątkami. Zgodnie z przepisami Ustawy z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów osoby, których prawo do świadczeń zostanie zawieszone na dzień 31 marca 2024 roku, z powodu przekroczenia ustanowionych progów dochodowych, znajdą się poza zasięgiem tej finansowej pomocy.

W 2024 roku limit ten został ustalony na 9.353,50 zł brutto, tworząc nieprzekraczalną barierę dla tej części społeczeństwa, która dorabia do swoich emerytur. Chodzi o tych emerytów, którzy dorabiają do świadczenia, ale przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni). Seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny i dorabiają do emerytury są zwolnieni z limitów. 

Ponadto ustawodawca postanowił wykluczyć z programu dodatkowych świadczeń pewne grupy zawodowe, takie jak sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, również wybitne osiągnięcia sportowe nie gwarantują dostępu do dodatkowych świadczeń emerytalnych. Ustawodawca postawił jasną granicę w kwestii dodatkowych wypłat dla laureatów największych aren międzynarodowych, takich jak igrzyska olimpijskie, paraolimpijskie, czy igrzyska dla osób głuchych, wykluczając ich z kręgu odbiorców „trzynastej” i „czternastej” emerytury.

Co to jest 13. emerytura i ile wynosi?

Wypłata trzynastych emerytur została zapoczątkowana w 2019 roku. To dodatkowe świadczenie obejmuje szeroki zakres beneficjentów, w tym osoby uprawnione do pobierania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, odbiorców renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej, jak również odbiorców świadczeń specjalnych, takich jak rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Program ten podkreśla zaangażowanie państwa w zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego grupom społecznym znajdującym się w szczególnej potrzebie. Kwota świadczenia jest ustalona na poziomie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku wypłaty. W 2024 roku 13. emerytura wynosi 1782 zł brutto. To 1407,78 zł na rękę. Świadczenie wypłacane jest w kwietniu każdego roku.

Co istotne, procedura ubiegania się o to świadczenie została maksymalnie uproszczona. „Trzynastka” wypłacana jest automatycznie tym, którzy na dzień 31 marca są uprawnieni do jednego z wymienionych świadczeń. Eliminacja konieczności składania dodatkowych wniosków jest świadectwem dążenia do usprawnienia systemu pomocy społecznej, tak aby wsparcie trafiało do odbiorców w możliwie najkrótszym czasie, bez zbędnej biurokracji.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.