Czym jest świadczenie „500 plus dla seniora” i ile wynosi?

Świadczenie uzupełniające to świadczenie przeznaczone dla osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji ze względu na różne ograniczenia (zarówno fizyczne, jak i psychiczne). Rzeczone wsparcie dochodowe przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z podstawowymi potrzebami. 

Ile wynosi świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji? Zgodnie z nazwą, jest to 500 zł miesięcznie. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego kwota świadczenia jest pomniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. 

Kto może ubiegać się o świadczenie uzupełniające „500 plus dla seniora”?

Świadczenie uzupełniające jest znane pod nazwą „500 plus dla seniora” z tego względu, że większość świadczeniobiorców to osoby po 75. roku życia. Jednak nie tylko seniorzy mogą otrzymać wsparcie. Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy: 

  • mieć ukończone 18 lat; 
  • mieć stosowne orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji; 
  • nie być uprawnionym do emerytury ani renty oraz nie mieć ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych lub być uprawnionym do tych świadczeń, jednak ich łączna wysokość brutto nie może przekroczyć 2157,80 zł. 
  • mieć miejsce zamieszkania w Polsce; 
  • mieć polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce. 

Co istotne, rzeczone świadczenie nie przysługuje osobie aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności (wyjątkiem jest odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego). Warto przypomnieć, że pełną kwotę świadczenia uzupełniającego otrzymają osoby, których emerytury, renty lub inne świadczenia nie są wyższe niż 2157,80 zł. W przypadku przekroczenia tego kryterium świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Jak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego?

Osoby chcące starać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego muszą złożyć wniosek do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe (ZUS, KRUS). W przypadku ZUS-u można to zrobić zarówno w placówce, jak i za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Osoby pobierające emerytury z KRUS stosowny wniosek mogą złożyć w oddziale regionalnym, placówce terenowej lub internetowo poprzez e-wniosek.

Co ważne, w obu przypadkach do wniosków należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

W przypadku braku stosownego orzeczenia, do wniosku trzeba dodać zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia (jednak musi być ono wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku), dokumentację medyczną mającą znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeśli dana osoba je posiada).  

Oprócz tego, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, to wówczas do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń. W przypadku jakichkolwiek zmian, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego, trzeba niezwłocznie poinformować o nich stosowny organ, do którego złożono wniosek (ZUS, KRUS).

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.