Egzamin ósmoklasisty 2024 potrwa trzy dni. Rozpocznie się od egzaminu z języka polskiego, który odbędzie się 14 maja. Następnie uczniowie przystąpią do testu z matematyki (15 maja) i języka obcego nowożytnego (16 maja).

Egzamin ósmoklasisty 2024

Egzamin ósmoklasisty to pisemny test z wiedzy z trzech przedmiotów ze szkoły podstawowej. Tematy egzaminu przygotowuje CKE i rozsyła je do wszystkich szkół podstawowych w kraju. Test jest taki sam dla wszystkich uczniów i jest obowiązkowy

Oznacza to, że każdy będzie musiał do niego przystąpić, aby zaliczyć podstawówkę. Egzamin ósmoklasisty nie ma progu zdawalności, wystarczy na nim się stawić. Jego wynik ma jednak znaczenie w przypadku wyboru szkoły średniej. 

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kto nie musi zdawać?

Uczeń, który nie pojawi się na egzaminie ósmoklasisty musi podejść do niego w drugim terminie lub w kolejnym roku. Ustawa o systemie oświaty przewidziała jednak sytuacje, kiedy jest to niemożliwe. Chodzi tu o problemy zdrowotne lub komplikacje życiowe, które utrudnią uczniowi podejście do pisemnego testu. Kto może nie przystąpić do egzaminu ósmoklasisty?  

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności sprzężone;
 • uczeń, który ze względu na okoliczności zdrowotne nie może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w obu terminach.

Chodzi o takie przypadki jak np. ostry przebieg przewlekłej choroby uniemożliwiającej uczniowi funkcjonowanie, chorobę nowotworową, śpiączkę, utratę możliwości ruchu, nagłą utratę wzroku, itp. Nowelizacja, która weszła w życie we wrześniu 2023 roku pozwala na zwolnienie takiego ucznia z egzaminu przed pełną sesją egzaminacyjną. Oznacza to, że zmiana będzie dotyczyła egzaminów w 2024 roku i latach kolejnych. 

Egzamin ósmoklasisty 2024. Co w przypadku, kiedy ktoś nie może przystąpić do testu?

Jeśli zaszła jedna z wyżej wymienionych okoliczności, w obliczu której uczeń nie może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, pierwszy ruch należy do rodziców. Powinni oni złożyć wniosek u dyrektora szkoły o zwolnienie dziecka z egzaminu. Dyrektor szkoły z kolei składa wniosek do okręgowego dyrektora CKE. To on na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z egzaminu.  

Jeśli ktoś nie może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i zostało to zaakceptowane przez CKE, o ukończeniu szkoły podstawowej zdecydują punkty na świadectwie. Staną się one podstawą do kontynuacji nauki w szkole średniej. Jak przeliczane są oceny? W przypadku języka polskiego i matematyki:

 • ocena celująca  – 35 punktów
 • ocena bardzo dobra – 30 punktów
 • ocena dobra – 25 punktów
 • ocena dostateczna – 15 punktów
 • ocena dopuszczająca – 10 punktów

Z kolei z języka obcego nowożytnego:

 • celujący – 30 punktów
 • bardzo dobry – 25 punktów
 • dobry – 20 punktów
 • dostateczny – 10 punktów
 • dopuszczający – 5 punktów.
Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.