Matura 2024, język polski – formuła 2025 i 2023. Co było w zeszłym roku?

Matura 2024 będzie przebiegała dwutorowo – w starej i nowej formule. Podobnie było w zeszłym roku – maturzyści zdawali egzamin w wersji 2015 lub 2023. Matura 2024 również będzie tak podzielona. W „starej” formule uczniowie mieli mniej czasu na rozwiązanie zadań, za to obowiązywało ich więcej lektur. Mogli jednak wybierać spośród trzech zadań. Co było na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym w zeszłym roku?  

Zadania dla formuły 2015 odnosiły się do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego i wiersza Ewy Lipskiej „Mogę”. Maturzyści mogli się odwoływać również do wybranych tekstów kultury. W oparciu o „Pana Tadeusza” należało wykazać, jaki wpływ na zachowanie człowieka mają nagłe okoliczności. Z „Nad Niemnem” należało wysnuć wnioski o wpływie nauki na życie, a w wierszu należało przeprowadzić analizę.  

Zadania dla formuły 2023 miały nieco inną formę. Tu maturzyści musieli rozwiązać dwa testy – „Język polski w użyciu” i „Test historycznoliteracki” oraz napisać wypracowanie. Zadania opierały się na przytoczonych tekstach Agnieszki Krzemińskiej i Olgi Stanisławskiej. W części twórczej trzeba było wybrać jeden z dwóch tematów: 

  • „Człowiek – istota pełna sprzeczności”  
  • „Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego bohaterem”  

W obu tematach egzaminowani mieli powołać się na lektury obowiązkowe i inne teksty kultury. 

Matura 2024. Poziom rozszerzony, język polski (formuła 2015 i 2023)

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w roku 2023 również odbywał się w dwóch formułach. W „starej” maturze piszący mogli wybrać jeden z dwóch tematów. Pierwszy z nich dotyczył przytoczonego tekstu Adama Kulawika na temat postaci literackiej. W drugim należało przeprowadzić analizę porównawczą dwóch wierszy – Julii Hartwig i Jana Kochanowskiego.  

Zadania maturalne z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w nowej formule wyglądały podobnie. Tu również piszący wybierali jeden z dwóch tematów wypracowania:  

  • Realizm i fantastyka. Rozważ, jaką funkcję pełni przenikanie się konwencji realistycznej i konwencji fantastycznej w tym samym utworze literackim
  • Rozważ sposoby nawiązywania do tradycji antycznej i biblijnej w literaturze oraz funkcje tych nawiązań. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Marii Wichowej

W tym przypadku podana była lista lektur, do których należało się odwołać.  

Matura 2024. Kiedy egzamin z języka polskiego?

Harmonogram tegorocznych matur jest już znany. Kiedy zatem wypada matura 2024 z języka polskiego?  

  • 7 maja 2024 (wtorek), godz. 9:00 – egzamin pisemny, poziom podstawowy; 
  • 20 maja 2024 (poniedziałek), godz. 9:00 – egzamin pisemny, poziom rozszerzony; 
  • 11-16 maja 2024 (z wyłączeniem 12 maja) i 20-25 maja – egzaminy ustne.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym roku również trzymamy rękę na pulsie. Na stronach Interii  oraz w naszym raporcie Matura 2024 znajdziecie arkusze maturalne oraz odpowiedzi i interpretacje zadań egzaminacyjnych.  

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.