Do podstawowego wymiaru urlopowego nie wlicza się urlop z powodów zdrowotnych, z którego może skorzystać określona grupa osób. Oznacza to, że poza przysługującymi 23 lub 26 dniami część osób może także wykorzystać dodatkowe 10, a w niektórych sytuacjach nawet 21 dni wolnego w ramach urlopu zdrowotnego. Warunkiem jest jednak przepracowanie roku – niezależnie od liczby pracodawców, a także przerw pomiędzy okresami zatrudnienia. Najważniejszym kryterium jest jednak to, by taka osoba posiadała orzeczenie o niepełnosprawności.

Kto może skorzystać z dodatkowego urlopu zdrowotnego?

Prawo do tego przysługuje osobom z określonych grup inwalidzkich. Dotyczy to pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Taki urlop jest specjalnym rodzajem urlopu, a uprawnienie to wynika z innej ustawy niż Kodeks pracy. Ten dodatkowy urlop (płatny) przysługuje na podstawie art. 19 i art. 20 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo płatny urlop nie przysługuje jednak osobom z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. Dodatkowo osobie, która ma umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności nie przysługuje 10-dniowy dodatkowy urlop, jeśli jest ona uprawniona do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. „Każda osoba niepełnosprawna, która legitymuje się orzeczeniem o zakwalifikowaniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych, pod warunkiem, że przepracuje rok od dnia zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoba niepełnosprawna nabywa z dniem 1 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego, o ile jest nadal zatrudniona” – wskazują specjaliści z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Ile dni dodatkowego urlopu przysługuje osobom z niepełnosprawnością?

Taki dodatkowy urlop przysługuje osobie z niepełnosprawnością w wymiarze 10 lub 21 dni. Standardowo wynosi on 10 dni, jednak w niektórych przypadkach może zostać wydłużony nawet do 21 dni roboczych w ciągu roku. Chodzi o wydłużenie takiego urlopu poprzez pobyt na turnusie rehabilitacyjnym (w celu wykonania zabiegów leczniczych lub usprawniających).

Pracownik musi wtedy dostarczyć pracodawcy wniosek o skierowanie pacjenta na taki turnus wypełniony przez lekarza prowadzącego (turnus musi odbywać się na wniosek lekarza). „Pracownik niepełnosprawny powinien przedstawić pracodawcy skierowanie na turnus rehabilitacyjny w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie. Natomiast podstawą wypłaty wynagrodzenia – obliczanego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy – za czas zwolnienia, jest przedłożony pracodawcy dokument, który potwierdza pobyt na turnusie, wystawiony przez organizatora turnusu” – wskazuje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Płatny urlop może wydłużyć się również z uwagi na następujące czynności (jeśli nie mogą być one wykonywane poza godzinami pracy):

  • wykonywanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających,
  • uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.