Od 1 czerwca obowiązują nowe limity przychodów dla wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy dorabiają do emerytury. 

Emerytura 2024. Nowe limity dorabiania do świadczenia

Dolny limit będzie wynosił 5703,20 zł brutto, czyli podniesie się o 425 zł. Górny limit z kolei wyniesie 10 591,60 zł brutto, czyli będzie wyższy aż o 790 zł brutto. Co to oznacza dla świadczeniobiorców? 

Emeryci, którzy pobierają świadczenie z tytułu wcześniejszej emerytury lub renty, mogą dorabiać do niego w określonych limitach. Jeśli kwota na umowie nie przekracza dolnego limitu – wówczas świadczenie jest wypłacane w całości. Jeśli jednak przekroczy ona górny limit, ZUS może zdecydować o zaprzestaniu wypłacania świadczenia emerytalnego i renty.  

Osiągając przychody pomiędzy 5703,20 zł a 10 591,60 zł, świadczeniobiorcy muszą liczyć się z tym, że ZUS potrąci im z emerytury lub renty kwotę, o którą przekroczyli dolny limit zarobków. W tej sytuacji istnieją jednak także pewne granice.  

W przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy kwota pomniejszenia świadczenia nie może być wyższa niż 890,63 zł. Renciści pobierający świadczenie z tytułu częściowej niezdolności do pracy mogą mieć pomniejszone wypłaty maksymalnie o 669,01 zł, z kolei w przypadku rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 757,08 zł.  

Jak obliczane są limity przychodów dla emerytów?

Limity przychodów dla pracujących emerytów i rencistów ustalane są cztery razy w roku. Zależą one przede wszystkim od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w danym kwartale. Z tego powodu limity przychodów ogłaszane są po ogłoszeniu przez GUS wysokości przeciętnego wynagrodzenia na dany kwartał.  

Dolny limit przychodów dla wcześniejszych emerytów i rencistów wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Z kolei górny limit ustalony jest na 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.  

Kogo nie dotyczą limity przychodów?

Niektórzy emeryci i renciści nie muszą się zastanawiać nad limitami przychodów i mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń. Prawo to obejmuje

  • emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny; 
  • inwalidów wojennych i wojskowych, którzy pobierają rentę z niezdolności do pracy z powodu uszczerbku na zdrowiu związanego ze służbą wojskową lub osoby, które po uprawnionych do tych świadczeń pobierają renty rodzinne; 
  • osoby, które pobierają rentę rodzinną, która jest korzystniejsza niż ustalona emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego.  

Wyjątek stanowią emeryci po osiągnięciu wieku emerytalnego, którym ZUS podniósł emeryturę do minimalnego świadczenia emerytalnego, czyli 1780,96 zł brutto. Jeśli dochód przekroczy wartość dopłaty, wówczas ZUS może zmniejszyć świadczenie o tę właśnie kwotę.  

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.